Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

Δημόσια διαβούλευση για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), όπως ισχύει, ορίζει ότι: «Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»

Με βάση την παραπάνω διάταξη η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) την προβλεπόμενη πρόταση για την έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων, με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα παραπάνω ζητήματα. Η τριμελής Επιτροπή ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. της παραγράφου 3α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180), η οποία επιλήφθηκε κατ΄ αρχήν της πρότασης, διατύπωσε την γνώμη ότι το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού εμφανίζει την ιδιαιτερότητα ότι ρυθμίζει με κανονιστικό τρόπο τις σχέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το φυσικό της δίκτυο, δηλαδή με οικονομικούς φορείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εταιρεία στο κοινό και παρέχουν για λογαριασμό της τις σχετικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Το υφιστάμενο δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 4.500 πρακτορεία, περίπου, και έχει ευρεία διασπορά σε όλη την Επικράτεια. Το δίκτυο αυτό, από την εμπειρία που διαθέτει λόγω της ενασχόλησής του με την καθημερινότητα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, εικάζεται ευθέτως ότι μπορεί να έχει συνεισφορά στην περαιτέρω διαμόρφωση του προτεινομένου σχεδίου, κυρίως στους τομείς της προστασίας του κοινού, των παικτών και των ανηλίκων, η οποία (συνεισφορά) όχι μόνο μπορεί να εμπλουτίσει το περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την υφιστάμενη πραγματικότητα, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί σε μια περισσότερο ουσιαστική αξιολόγηση του σχεδίου αυτού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της τριμελούς Επιτροπής, το σχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση.
Επιπλέον τα ρυθμιζόμενα από το σχέδιο ζητήματα είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος, αφού άπτονται και ζητημάτων τα οποία αφορούν την δημόσια κοινωνική τάξη.
Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ε.Ε.Π., πριν προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση αυτούσιο το σχέδιο Κανονισμού όπως της το υπέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Οι απόψεις αυτές θα συμβάλλουν στην πιο άρτια διαμόρφωση του τελικού Κανονισμού, ο οποίος θα μπορέσει να ενσωματώσει την εμπειρία των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, αλλά και των κοινωνικών και άλλων φορέων που εχουν ενδιαφέρον για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, όπως και των πολιτών.
Η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα θελήσουν να συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος

 

Άρθρο 01: ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.1 Η διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων επίγεια από το Φορέα Εκμετάλλευσης διενεργείται μέσω Πρακτορείων.
1.2 Το Πρακτορείο λειτουργεί ο ίδιος ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή Πράκτορας με τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνάπτει Σύμβαση Πρακτόρευσης.
1.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λειτουργεί ο ίδιος επαρκή αριθμό Πρακτορείων για την εκπαίδευση των Υπεύθυνων Πρακτορείων, τη διενέργεια απαιτούμενων δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού, ερευνών σχετιζόμενων με την αγορά τυχερών παιγνίων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία Τυχερών Παιγνίων.
1.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Πρακτορείων.

Άρθρο 02: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

2.1 Για τη νόμιμη λειτουργία Πρακτορείου απαιτείται έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Πράκτορα, βάσει της οποίας ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί σχετικό Πιστοποιητικό Νόμιμης Λειτουργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. O Φορέας Εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει τις εξής πέντε (5) κατηγορίες καταστημάτων:
2.1.1 Πρακτορεία Τύπου Α’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.1.2 Πρακτορεία τύπου Β’, ήτοι Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls), τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
2.1.3 Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.1.4 Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).
2.1.5 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ ή Γ’ στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι σε όλα τα Πρακτορεία:
2.2.1 Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να διεξάγονται μη νόμιμα τυχερά παίγνια.
2.2.2 Αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης του Πρακτορείου το Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και τον τύπο του Πρακτορείου.
2.2.3 Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης

Άρθρο 03: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

3.1 Τα Πρακτορεία πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.
3.2 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί αποστάσεων:
3.2.1 Όλα τα Πρακτορεία οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζήαπό την κύρια είσοδο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων. Στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα Πρακτορεία, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή της παρούσας, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης.
3.2.2 Τα Πρακτορεία τύπου Α, Γ και ΣΤ οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.
3.2.3 Τα Πρακτορεία τύπου Β οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους τις αποστάσεις που ορίζονται για τα Καταστήματα τύπου Β από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
3.2.4 Τα Πρακτορεία τύπου Δ’ οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους απόσταση 500 τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.
3.3 Με εξαίρεση τις ως άνω αποστάσεις ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά και να εγκαθιστά τα Πρακτορεία του ελευθέρως εντός των κανόνων που θέτει η κάθε κατηγορία Πρακτορείου και των κάτωθι γενικών αρχών και περιορισμών χωροθέτησης:
3.3.1 Για την γεωγραφική κατανομή των Πρακτορείων του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια ενδεικτικά συνιστούν, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών του αντίστοιχου νομού/περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, το κατά κεφαλήν εισόδημα, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, ο τουριστικός τυχόν χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής.
3.3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού, που υπαγορεύει τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, στο μέτρο που είναι δυνατό, να διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια κατά προτεραιότητα μέσω τύπων Πρακτορείων που επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση σε απόλυτο αριθμό των σημείων πώλησης των τυχερών Παιγνίων αλλά και τη μικρότερη διασπορά τους.
3.3.3 Ο Φορέας εκμετάλλευσης διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια που απαιτούν διαφορετικά ηλικιακά όρια καταρχήν και στο μέτρο που είναι εφικτό από διαφορετικές κατηγορίες Πρακτορείων.
3.3.4 Η επέκταση του δικτύου του θα πρέπει να δικαιολογείται στο μέτρο που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του παράνομου στοιχηματισμού.
3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υιοθετεί καταγεγραμμένη πολιτική χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των Πρακτορείων του, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μέτρα εξειδίκευσης και διαδικασίες σχετικά με:
3.4.1 Τα κριτήρια χωροθέτησης και τη βαρύτητα αυτών ανά γεωγραφική περιοχή ή κατηγορίες γεωγραφικών περιοχών.
3.4.2 Τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων και τις προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν σύμφωνα με την παρούσα, την κείμενη νομοθεσία και τις επιπλέον απαιτήσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης.
3.4.3 Τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Πρακτορεία ανά Τυχερό Παίγνιο και τον τρόπο κατανομής των Τυχερών Παιγνίων στα Πρακτορεία με βάση την εμπορική του πολιτική.
3.4.4 Τους κανόνες μετεγκατάστασης Πρακτορείων και της διαδικασίες έγκρισης της μετεγκατάστασης αυτών από το Φορέα Εκμετάλλευσης.
3.4.5 Τους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και περιστολής της επέκτασης του δικτύου του που εφαρμόζει.
3.4.6 Τις ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο τωνΥπευθύνων Πρακτορείου.
3.4.7 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται ανά κατηγορία Πρακτορείου (τύπος Πρακτορείου, γεωγραφική περιοχή ή άλλη κατηγοριοποίηση)
3.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί την πολιτική της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής στην Ε.Ε.Ε.Π χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
3.6 Ο Φορέας εκμετάλλευσης απαγορεύεται να εκχωρεί, ή να περιορίζει ή να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την αρμοδιότητά του και ευθύνη του δυνάμει της παρούσας για την χωροθέτηση και εγκατάσταση των Πρακτορείων του και παραμένει αποκλειστικά και τελικά υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας. Επιπλέον, οφείλει στα συμβατικά του κείμενα να είναι σε θέση ανά πάντα χρόνο να εφαρμόσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα που τυχόν κρίνει ο ίδιος απαραίτητα ή του υποδειχθούν από την Ε.Ε.Ε.Π για τη συμμόρφωσή του με την παρούσα.
3.7 Οι ειδικότερες κανονιστικές αποφάσεις που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και του παιγνίου bingo lotto δύναται να καθορίζουν περιορισμούς ως προς τον αριθμό των σχετικών τύπων πρακτορείων.
3.8 Το ωράριο λειτουργίας των Πρακτορείων προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 09.00 μέχρι 04.00 της επομένης.

Άρθρο 04: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ελευθέρως με βάση την πολιτική της παραγράφου 3.4 τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε τύπου Πρακτορείου, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπολείπονται των προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα Πρακτορεία, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποκλείσεις από τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας της Ε.Ε.Ε.Π για επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά αδυναμία εξεύρεσης καταστήματος με τις συγκριμένες προδιαγραφές, κόστος ενοικίου, τουριστικές περιοχές κτλ).
4.2 Πρακτορεία τύπου Α’.
4.2.1 Το ελάχιστο εμβαδόν ενός Πρακτορείου τύπου Α ορίζεται σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 90% θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Καθαρός Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για τον σκοπό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
4.2.2 Οι χώροι λειτουργίας του Πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
4.3 Πρακτορεία τύπου Β’.
4.3.1 Τα Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls), εφοδιάζονται με την πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων
4.4 Πρακτορεία τύπου Γ’.
4.4.1 Πλέον των προδιαγραφών των παραγράφων 4.2.1 και 4.2.2, για τη λειτουργία Πρακτορείου τύπου Γ’ απαιτείται προέγκριση ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο.
4.5 Πρακτορεία τύπου Δ’.
4.5.1 Για τα Πρακτορεία τύπου Δ’, το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εκ των οποίων 90% θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Καθαρός Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για τον σκοπό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του..
4.5.2 Οι χώροι λειτουργίας του Πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
4.5.3 Προέγκριση ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο, εφόσον πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
4.5.4 Θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.
4.5.5 Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 του πδ 71/1988 (Α. 32) όπως ισχύει (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) περί χώρων συνάθροισης κοινού.
4.6 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’.
4.6.1 Τα Πρακτορεία τύπου ΣΤ στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν έως 3 Παιγνιομηχανήματα εφοδιάζονται με την Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
4.7 Πρακτορεία διαφόρων τύπων δύναται να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους , πλην της περίπτωσης των Πρακτορείων τύπου Β, για τα οποία ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.

Άρθρο 05: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

5.1 Σε κάθε Πρακτορείο αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας που χορηγείται από το Φορέα Εκμετάλλευσης. Η μορφή και το περιεχόμενο του εν λόγω Πιστοποιητικού δύναται να καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
5.2 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Πρακτορείων, αναρτάται σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτά, ανάλογα με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
5.3 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών.

Άρθρο 06: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

6.1 Σε κάθε Πρακτορείο ορίζεται Υπεύθυνος Πρακτορείου, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
6.2 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
6.3 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
6.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μετόχους και τους διαχειριστές αυτών.
6.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
6.3.4 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
6.4 Ως Υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο Πράκτορας. Σε περίπτωση που ο Πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
6.5 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου οφείλει:
6.5.1 Να επιτηρεί τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται από το Πρακτορείο.
6.5.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Τυχερών Παιγνίων.
6.5.3 Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Τυχερά Παίγνια.
6.5.4 Να διασφαλίζει ότι στο Πρακτορείο διεξάγονται μόνο νόμιμα Τυχερά Παίγνια.
6.5.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
6.5.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων από το Φορέα Εκμετάλλευσης δεν έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και το λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων.
6.5.7 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.
6.5.8 Να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά του Πρακτορείου και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από το Πρακτορείο που έχει οριστεί υπεύθυνος.
6.5.9 Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 07: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

7.1 Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους Τυχερού Παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της παρούσας συμβάλλεται ελευθέρως με Πράκτορες.
7.2 Οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης καταρτίζονται εγγράφως. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί αρχείο όλων των Συμβάσεων Πρακτόρευσης καθώς και κάθε τροποποίησης ώστε να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε πληροφορία που τυχόν αυτή απαιτήσει.
7.3 Στις Συμβάσεις Πρακτόρευσης πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
7.3.1 Ο τύπος του Πρακτορείου.
7.3.2 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στο Πρακτορείο. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της πολιτικής της παραγράφου 3.4 της παρούσας και προς συμμόρφωση με τις σχετικές υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π να καθορίζει τα συγκεκριμένα είδη Τυχερών Παιγνίων που παρέχονται από κάθε Πρακτορείο.
7.3.3 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται στο Πρακτορείο και να παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο.
7.3.4 Τη ρητή δήλωση των Πρακτόρων ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσης και των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτές.
7.3.5 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να ακολουθούν τις διαδικασίες, οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της ΕΕΕΠ και ιδίως τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων, την ασφάλεια και συντήρηση του εξοπλισμού διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το υπεύθυνο παιχνίδι, και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.
7.3.6 Την υποχρέωση των Πρακτόρων για την τήρηση εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα των διαγωνιζόμενων.
7.3.7 Τη συμμόρφωση των Πρακτόρων με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά των Πρακτορείων και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από τα Πρακτορεία.
7.3.8 Τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού με τρόπο πλήρη σαφή και μη παραπλανητικό.
7.3.9 Την ευθύνη των Πρακτόρων για την επέκταση των ως άνω υποχρεώσεων και σε όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στο Πρακτορείο τους.
7.3.10 Συμβατικά μέτρα ελέγχου και κυρώσεων καθώς και προληπτικές εξασφαλίσεις για την τήρηση εκ μέρους των Πρακτόρων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία και τη Σύμβασης Πρακτόρευσης.
7.3.11 Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου.
7.3.12 Τις οικονομικές σχέσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης με τους Πράκτορες.
7.3.13 Την υποχρέωση των συμβαλλομένων για συνεχή επιμόρφωση των Πρακτόρων.
7.3.14 Την υποχρέωση του Φορέα Εκμετάλλευσης να συντάσσει και να διατηρεί σε ισχύ ευκρινή, σαφή, πλήρη, δίκαιη και αντικειμενική εμπορική πολιτική για τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων.
7.3.15 Τους λόγους καταγγελίας των Συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση της παρούσας και των κανονιστικών και νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την Αγορά Παιγνίων καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.
7.3.16 Την πρόβλεψη ότι οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα.
7.4 Πλέον των ως άνω συμβάσεων ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει εμπορική πολιτική την οποία γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π, η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει:
7.4.1 Τον τρόπο συμμετοχής του κοινού στα Τυχερά Παίγνια
7.4.2 Τον τρόπο καταβολής των κερδών
7.4.3 Τις προμήθειες των Πρακτόρων
7.4.4 Τον τρόπο απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικονομικών συναλλαγών με τους Πράκτορες.
7.4.5 Το τυχόν πιστωτικό όριο κάθε Πράκτορα και η κλιμάκωση αυτού ανάλογα με τη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις συμβατικές και κανονιστικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 08: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
8.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να προσαρμοστεί προς τις διατάξεις της παρούσας εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταρτίζοντας νέες συμβάσεις με τους πράκτορές του. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας υφιστάμενες συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί προς τις διατάξεις της παρούσας θεωρούνται λυθείσες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close