Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού ,μαζί με το Δ.Σ.
Η θητεία του συμπίπτει μ’ αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.

ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου