Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αγαπητέ Πρόεδρε ,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (5073/2023) το νέο πολυσυζητημένο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι αλλαγές είναι πολλές και κυρίως αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις και όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AIRBNB.

Ο Νόμος, εκτός από τα προαναφερθέντα, εμπεριέχει μεταρρυθμίσεις για το MYDATA , την αγοραπωλησία ακινήτων, περιλαμβάνει ΚΥΡΏΣΕΙΣ για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου, ορίζει ΜΕΊΩΣΗ του Τέλος Επιτηδεύματος,
και ΜΕΊΩΣΗ συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου .

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά, όλες τις αλλαγές με παραδείγματα.

              ΑΡΘΡΑ 15 ΕΩΣ 20 

Ελάχιστο Τεκμαρτό Εισόδημα των Αυτοαπασχολουμένων – Ατομικών Επιχειρήσεων

Τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού , για το ελάχιστο ποσό προς φορολόγηση , θα έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις από την ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ (2023). Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό προς φορολόγηση ακόμα και αν τα
κέρδη της επιχείρησης είναι κάτω από το ελάχιστο εισόδημα που θα έχει υπολογιστεί από το κράτος. Πάμε να δούμε βήμα βήμα , πως υπολογίζεται το ελάχιστο αυτό εισόδημα.

Ο τρόπος υπολογισμού έχει τρία επίπεδα.

1Ο ΕΠΊΠΕΔΟ : Ποσό ίσο με τον ετήσιο μικτό μισθό ενός εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα, πλήρους απασχόλησης , προσαυξημένο κατά 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία , ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΔΎΟ ΤΡΙΕΤΙΏΝ από την έναρξη
εργασιών της ατομικής επιχείρησης , όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα.

ΈΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ

ΜΙΚΤΌΣ ΜΙΣΘΌΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6-9 780€ Χ 14 = 10.920€

         10-12 858€ Χ 14 = 12.012€ 

         13-15 936€ Χ 14 = 13.104€ 

          >15 1.014€ Χ 14 = 14.196€ 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό και υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με μικτό μισθό ΠΆΝΩ ΑΠΌ τα ποσά του πίνακα , τότε σαν ποσό του 1ου επιπέδου θα λάβει υπόψιν τον μικτό μισθό του
συγκεκριμένου εργαζόμενου.

** Το ποσό του 1ου Επιπέδου δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 30.000€**

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

2Ο ΕΠΊΠΕΔΟ : Για όσες ατομικές επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό θα προστίθεται στο ποσό που έχει δημιουργηθεί από το 1ο επίπεδο ένα ΕΠΙΠΛΈΟΝ ποσό ΊΣΟ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΕΤΉΣΙΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑΣ.

** Το ποσό του 2ου Επιπέδου δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 15.000€**

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

3Ο ΕΠΊΠΕΔΟ : Σε περίπτωση που ο τζίρος της επιχείρησης ΞΕΠΕΡΝΆΕΙ τον Μ.Ο του τζίρου κλάδου τότε προστίθεται στο ποσό που έχει δημιουργηθεί από το 1ο και το 2ο επίπεδο ποσό ίσο με το 5% επί της διαφοράς του τζίρου της επιχείρησης με
τον Μ.Ο του κλάδου.

ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΤΟ ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΏΝ ΕΠΙΠΈΔΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΆΕΙ ΤΙΣ 50.000€

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΟ 1

Έστω ατομική επιχείρηση με έναρξη εργασιών το 2009 με ετήσιο τζίρο 70.000€ , σύνολο κόστους μισθοδοσίας 35.000 ,κέρδη 10.000€ και Μ.Ο τζίρου στον κλάδο 100.000€

Όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τρία επίπεδα τα οποία χτίζουν το ελάχιστο ποσό προς φορολόγηση.

Ποσό 1ου επιπέδου ( βάσει της έναρξης εργασιών ) : Χρόνια προϋπηρεσίας = 14 .
Συνεπώς το ποσό του 1ου επιπέδου είναι ίσο με 13.104€.

Ποσό 2ου επιπέδου ( βάσει του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας ) : Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας = 35.000€ Χ 10 % = 3.500€ .Συνεπώς οι 3.500€ προστίθενται στο ποσό του 1ου επιπέδου και συνολικά έχουμε 16.604€ .

Ποσό 3ου επιπέδου δεν υπάρχει από την στιγμή που ο τζίρος της επιχείρησης ΔΕΝ ξεπερνάει τον Μ.Ο του τζίρου του κλάδου.

Άρα η επιχείρηση από την στιγμή που τα κέρδη της είναι λιγότερα από το τεκμαρτό που δημιουργήθηκε θα φορολογηθεί στις 16.604€ αντί για τις 10.000€ . Πρακτικά θα πληρώσει επιπλέον φόρο 1.342€ (χωρίς να υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου ) από ότι θα πλήρωνε με τα πραγματικά της κέρδη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΟ 2

Έστω ατομική επιχείρηση με έναρξη εργασιών το 2001 με ετήσιο τζίρο 150.000€ , σύνολο κόστους μισθοδοσίας 55.000 ,κέρδη 18.000€ και Μ.Ο τζίρου στον κλάδο 120.000€

Όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τρία επίπεδα τα οποία χτίζουν το ελάχιστο ποσό προς φορολόγηση.

Ποσό 1ου επιπέδου ( βάσει της έναρξης εργασιών ) : Χρόνια προϋπηρεσίας = 22 .Συνεπώς το ποσό του 1ου επιπέδου είναι ίσο με 14.196€.

Ποσό 2ου επιπέδου ( βάσει του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας ) : Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας = 55.000€ Χ 10 % = 5.500€ .Συνεπώς οι 5.500€ προστίθενται στο ποσό του 1ου επιπέδου και συνολικά έχουμε 19.696€ .

Ποσό 3ου επιπέδου ( βάσει της διαφοράς του τζίρου της επιχείρησης με τον Μ.Ο του κλάδου) : Διαφορά = 30.000€ * 5% = 1.500€ .
Σύνολο και των τριών επιπέδων 21.196€.

Άρα η επιχείρηση από την στιγμή που τα κέρδη της είναι λιγότερα από το τεκμαρτό που δημιουργήθηκε θα φορολογηθεί στις 21.196€ αντί για τις 18.000€ . Πρακτικά θα πληρώσει επιπλέον φόρο 775€ (χωρίς να υπολογιστεί η
προκαταβολή φόρου ) από ότι θα πλήρωνε με τα πραγματικά της κέρδη.

Πάμε τώρα να δούμε βήμα βήμα τις εξαιρέσεις και τα ψιλά γράμματα.

 * Σε περίπτωση που υπάρχει εισόδημα μισθωτής εργασίας ή σύνταξης , αυτό το ποσό μας μειώνει το ποσό της τεκμαρτής φορολόγησης. Δηλαδή εάν έχει δημιουργηθεί ένα ελάχιστο ποσό προς φορολόγηση 15.000€ και υπάρχει ποσό από

σύνταξη ή από μισθωτή εργασία 8.000€ , τότε το ελάχιστο ποσό για το οποίο θα φορολογηθεί η ατομική επιχείρηση είναι οι 7.000€.
* Για τους νέους επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση υπάρχει εξ ολοκλήρου απαλλαγή τα πρώτα τρία χρόνια , τον τέταρτο χρόνο απαλλάσσονται κατά 66% και τον πέμπτο χρόνο απαλλάσσονται 33% . Από τον 6ο χρόνο και έπειτα εφαρμόζεται πλήρως ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού.
* Το ελάχιστο ποσό που δημιουργείται μειώνεται κατά 50% για τις περιπτώσεις υπόχρεων με αναπηρία τουλάχιστον 67% , για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα , για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας
τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα διαζευγμένα ή σε χηρεία.
* Το ελάχιστο ποσό που δημιουργείται μειώνεται κατά 50% για όσους ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των
τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
* Το ελάχιστο ποσό που δημιουργείται μειώνεται κατά 50% για όσους είναι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ και το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%.
* Δεν εφαρμόζεται καθόλου για όσους έχουν μέχρι και τρεις (3) εργοδότες και έχουν επιλέξει να φορολογούνται ως μισθωτοί , δηλαδή οι λεγόμενοι “μπλοκάκηδες“. Επίσης εξαιρούνται τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα αυτοί που παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 80% , τα καφενεία που βρίσκονται σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους και οι δραστηριότητες που περιορίζονται χρονικά από νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

ΌΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΎΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΚΜΑΡΤΌ ΤΡΌΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ ΦΌΡΟΥ , Η ΟΠΟΊΑ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΊ ΚΑΤΆ ΤΟ ΉΜΙΣΥ (50%)

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να φορολογηθούν με το πραγματικό τους εισόδημα και όχι με το τεκμαρτό . Οι περιπτώσεις αυτές είναι :

α) στρατιωτική θητεία,

β) φυλάκιση,

γ) νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου,

ε) εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου πουυπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για απόδειξη των παραπάνω θα πρέπει ο φορολογούμενος να στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να αμφισβητήσει το τεκμαρτό ποσό και για λόγους που δεν αναφέρονται παραπάνω ( πχ ανακαίνιση , αγορά δεύτερου καταστήματος , αγορά επαγγελματικής στέγης κλπ.) και να φορολογηθεί για το πραγματικό του
αποτέλεσμα , αλλά τότε θα πρέπει να περάσει φορολογικό έλεγχο . Δηλαδή θα ελέγχουν εξ ολοκλήρου τα βιβλία της επιχείρησης . Σε αυτή την περίπτωση , ο φόρος θα καταλογισθεί βάσει του τεκμαρτού ποσού και εφόσον ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος , τότε θα γίνει η αντίστοιχη έκπτωση ή επιστροφή φόρου.

Τέλος , για όσους επιλέξουν να δημιουργήσουν μία Μονοπρόσωπη εταιρεία ( τύπου ΙΚΕ , ΕΠΕ) με την ίδια δραστηριότητα , προκειμένου να μην εμπίπτουν στην κατηγορία της τεκμαρτής φορολόγησης , δύναται από τους ελεγκτές να επιβάλουν φόρο τεκμαρτής φορολόγησης στο φυσικό πρόσωπο και μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12

Μείωση Τέλους Επιτηδεύματος

Για τις ατομικές επιχειρήσεις το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται στα 325€ και για κάθε υποκατάστημα στα 300€ .

Για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια 800€ ετησίως.

Για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια 1.000€ ετησίως

ΑΡΘΡΑ 27 & 29

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Τροποποιήσεις έχουμε και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις , όπου αλλάζει ο ορισμός της έννοιας βραχυχρόνια μίσθωση και μπαίνουν όρια σε όσους εκμεταλλεύονται πάνω από 2 ακίνητα .

Οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν να φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα , με το εισόδημα αυτό να φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας ακινήτων , σε περίπτωση που διαχειρίζονται μέχρι και δύο(2) ακίνητα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρέχεται καμία άλλη υπηρεσία πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Σε περίπτωση διαχείρισης τριών ακινήτων και πάνω ο διαχειριστής οφείλει να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με το εισόδημα πλέον να φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , η οποία δραστηριότητα ΕΝΤΆΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΦΠΑ .

Επιπλέον το εισόδημα αυτό εφόσον θα είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα , θα υπόκειται σε τέλος Παρεπιδημούντων ( που ισούται με το 0,5% του τζίρου της επιχείρησης ) και θα υπάρχει επιπρόσθετος φόρος διαμονής (ή ΤΈΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΚΡΊΣΗ όπως θα λέγεται από εδώ και στο εξής) όπως ισχύει και στα τουριστικά καταλύματα.

Το Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για την περίοδο από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο, θα είναι 1,50€ για κάθε ημέρα διανυκτέρευσης και σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μονοκατοικία άνω των 80 τ.μ το ημερήσιο ποσό του τέλους ανθεκτικότητας θα ανέρχεται στα 10€ , ενώ για τους υπόλοιπους μήνες θα είναι 0,5€ και 4€ αντίστοιχα.

Επίσης το Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση θα επιβάλλεται και στους ιδιώτες που έχουν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Αγοραπωλησία Ακινήτων

Στις αγοραπωλησίες ακινήτων επιτρέπεται ΜΟΝΟ η πληρωμή με τραπεζικά μέσα πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 6

Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω των 500€

Το πρόστιμο για πληρωμή τιμολογίων αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, το οποίο σήμερα είναι 100 ευρώ διαμορφώνεται στο εξής στο διπλάσιο της αξίας του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Συνέπειες Από την Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης του Εσόδου, τα παραστατικά που εκδίδονται ΠΡΈΠΕΙ να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία (my data) σε πραγματικό χρόνο ή το αργότερο σε 24 ώρες.

Το Φ.Π.Α (που υποβάλλεται κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο) και η Φορολογική Δήλωση (η οποία υποβάλλεται μια φορά τον χρόνο) θα πρέπει να έχει δεδομένα μεγαλύτερα ή
σα με αυτά που εμφανίζονται στο My Data.

ΑΡΘΡΟ 8

  Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

ΕΣΟΔΑ

Για κάθε παραστατικό το οποίο εκδίδεται από την επιχείρηση (έσοδο, έξοδο αυτοτιμολόγησης, τίτλος κτήσης) και ΔΕΝ ενημερώνει το my Data έχει πρόστιμο 10% επί της καθαρής αξίας για κάθε μην διαβιβασθέν στοιχείο, με ημερήσιο όριο προστίμου τα 250 ευρώ τη μέρα.

ΕΞΟΔΑ

Όλες οι υπόλοιπες εγγραφές εκτός των εσόδων, όπως μισθοδοσία, ενοίκια, αποσβέσεις κλπ., σε περίπτωση που ΔΕΝ διαβιβαστούν έχουν πρόστιμο 250 ευρώ στα απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ στα διπλογραφικά.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Για κάθε μη διαβιβασθέν παραστατικό διακίνησης ( Δελτία Αποστολής) το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για κάθε μη διαβίβαση με ημερήσιο όριο προστίμου τα 500 ευρώ/μήνα και 20.000 ευρώ/ έτος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΕΦΌΣΟΝ γίνει εκπρόθεσμη διαβίβαση εσόδου ΕΝΏ ΈΧΕΙ ΉΔΗ ΑΝΈΒΕΙ από τον πελάτη μας ως έξοδό του και η καθαρή αξία είναι μεγαλύτερη της διαβιβασθείσας, τότε έχει πρόστιμο 5% επί της καθαρής αξίας.

ΆΡΘΡΟ 49

Μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου

Μειώνεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2%.

ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close