Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Καταστατικό της Ε.Π.Π.Α.Π

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ Ε.Π.Π.Α.Π.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , ιδρύθηκε το έτος 1973 (αρ. απόφασης 2893/73 – Πρωτοδικείο Αθηνών) και είναι καταχωρημένο στο βιβλίο εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 3842 ειδ. 1022 με διακριτικό τίτλο Ε.Π.Π.Α.Π. , θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό ,τον νόμο 1712/87, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.1746/88, 2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους του Κράτους περί Επαγγελματικών σωματείων.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Η Ένωση έχει έδρα την Αθήνα επί της οδού Μάρνη 56, γραφεία που της έχουν παραχωρηθεί από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. δωρεάν εσαεί χωρίς ανταλλάγματα για τη μεγάλη της προσφορά στην αγορά του ακινήτου και την ίδρυση της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Άρθρο 3ο

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Α. Η χρονική διάρκεια της ένωσης είναι αορίστου χρόνου.

Β. Σκοπός της ένωσης θα είναι :

1. Η ανάπτυξη των δεσμών , η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών της ένωσης , με τοπικούς εργοδοτικούς , επαγγελματικούς , εκπολιτιστικούς, αθλητικούς, επιστημονικούς κ.λ.π. συλλόγους και με παρόμοιους συλλόγους( και συναδέλφους) σε όλη την Ελλάδα.

2. Η μελέτη , η προστασία προαγωγή και κατοχύρωση των οικονομικών οιασδήποτε φύσεως επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της ένωσης.

3. Η παροχή κάθε δυνατής οικονομικής ή άλλης υποστήριξης στα μέλη της ή στα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη συνδρομής.

4. Η διαφώτιση των αρμοδίων Αρχών , της Δημόσιας Διοίκησης , των Δημόσιων Οργανισμών , του ΟΠΑΠ , των Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα του κλάδου και των μελών της ένωσης.

5. Η συμβολή στην πνευματική ,πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών της ένωσης.

6. Η καθιέρωση ηθικού και υλικού επαίνου στους άριστους επαγγελματίες μέλη της ένωσης , και των παιδιών τους που διακρίνονται στην τοπική κοινωνία.

7. Η Ένωση έχει καθιερώσει την βράβευση των παιδιών – μελών της που εισάγονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ . Επίσης έχει καθιερωθεί το βραβείο «ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΩΣΗ» (λόγω της μεγάλης του προσφοράς στον κλάδο)που απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν από τους βραβευθέντες μετά από κλήρωση. Τα χρηματικά ποσά των βραβείων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Ένωσης.

Άρθρο 4ο

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Η πραγμάτωση των σκοπών της ένωσης θα γίνει :

1. Με τη νόμιμη οργάνωση και εγγραφή στην ένωση όλων των επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. που έχουν πρακτορεία εντός της περιφέρειας της Υπερνομαρχίας Αττικής.

2. Με τη στενότατη επαφή , συνεννόηση και συνεργασία με όλα τα άλλα ομοιοεπαγγελματικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα.

3. Με τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες κλαδικές και ομοιεπαγγελματικές οργανώσεις και ιδιαίτερα με την συμμετοχή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

4. Με τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας για να παρέχει ανάλογη βοήθεια σε μέλη που έχουν ανάγκη καθώς και σε μέλη των οικογενειών τους .

5. Με τη δημιουργία ή συμμετοχή των πρακτόρων σε ειδικούς λογαριασμούς παροχής βοηθημάτων (ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΠΑΞ) κ.λ.π.

6. Με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας , εισηγητικών επιτροπών μελετών και τεχνικών .

7. Με τη δημιουργία Φορέα ή Ταμείου ή Λογαριασμού που θα εγγυάται στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου , τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή εταιρία την φερεγγυότητα των μελών της , προκειμένου να προμηθεύονται τα μέλη της ένωσης ευχερέστερα τα παρεχόμενα από τους παραπάνω φορείς –εταιρίες αγαθά και υπηρεσίες ή να τους χορηγείται το δικαίωμα εξοφλήσεως λογαριασμών ή η παροχή υπηρεσιών προς αυτούς και με την υπογραφή συμβάσεων με τους παραπάνω φορείς και Εταιρίες για λογαριασμό και επ’ ωφελεία των μελών της.

8. Με την ενθάρρυνση ίδρυσης από τα μέλη της , παραγωγικών , προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών.

9. Με μορφωτικές ,πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες , διαλέξεις , σεμινάρια συνεστιάσεις, λαχειοφόρους αγορές , χορούς , εκδρομές , προβολές ταινιών , εκδόσεις εντύπων κ.λ.π. καθώς και με ίδρυση βιβλιοθηκών , εντευκτηρίων αναγνωστήριων και λεσχών.

10. Με διαβήματα , προτάσεις , ενστάσεις και κάθε άλλου είδους Νόμιμες ενέργειες προς τις Δημόσιες Αρχές , τον ΟΠΑΠ και την κοινή γνώμη για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της.

11. Με την έκδοση εφημερίδας του κλάδου ή άλλων ενημερωτικών εντύπων , υπό την επίβλεψη αμοιβόμενου κατ’ αποκοπή δημοσιογράφου , κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης.

Αρθρο 5ο

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Η Ένωση και τα μέλη της αποφασίζουν για κάθε θέμα μέσα στα όρια του καταστατικού και των Νόμων του Κράτους , σε απόλυτη ανεξαρτησία από τις Κυβερνήσεις , τα Πολιτικά Κόμματα ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.

Η Ένωση δεν αναγνωρίζει εξωσυνδικαλιστικές ομάδες ή ομάδες αποτελούμενες από μέλη του που επιδιώκουν να βλάψουν τα συμφέροντά της ή τα συμφέροντα των μελών της ή παρεμποδίζουν την ομαλή και ελεύθερη λειτουργία της ή ακόμα με συγκαλυμμένες ενέργειές τους επιχειρούν να νοθεύσουν τις ιδέες και να παρεκκλίνουν από τους σκοπούς και τις αρχές της.

Η Ένωση βασίζεται στις Αρχές της Δημοκρατίας , στο ισχύον Σύνταγμα , έχει πλήρη οικονομική αυτονομία , αξιώνει δε από τα μέλη του την εφαρμογή του καταστατικού αυτού καθώς επίσης αξιώνει το σεβασμό και την τήρηση των αποφάσεων και των εντολών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων χωρίς παρεκκλίσεις .

Απαγορεύεται η εξάρτηση της Ένωσης από κάποιο πολιτικό κόμμα ή η ανάμιξή του σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς.

Κανένα μέλος του δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την συνδικαλιστική του ιδιότητα κατά την εκδήλωση των πολιτικών του πεποιθήσεων , πολύ δε περισσότερο για την εξυπηρέτηση συμφερόντων κάποιου πολιτικού κόμματος , σχηματισμού, ομάδας ή και ενός μόνο ατόμου πολιτικού ή πολιτευτή.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών πράξεων από την ένωση πλην των προβλεπόμενων από το καταστατικό του , σε κάθε δε περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. Η Ένωση είναι μέλος της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης» (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) της οποίας αποδέχεται το καταστατικό της και τις αποφάσεις των οργάνων της . Η Ένωση έχει δικαίωμα αποχώρησης από την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΜΕΛΗ -ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Η Ένωση αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη

2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στο όνομά του άδεια πράκτορα ΟΠΑΠ για τους Δήμους και τις Κοινότητες της Διοικητικής Περιφέρειας της Υπερνομαρχίας Αττικής και εφόσον ασκεί αποκλειστικά , ενεργά και κατά κύριο επάγγελμα αυτό του επαγγελματία πράκτορα του ΟΠΑΠ.

Εάν τέτοια άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα δυο ή και περισσοτέρων ατόμων , τακτικά μέλη μπορούν να είναι όλοι όσοι αναφέρονται στην άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγράφεται μέλος μία φορά ανεξάρτητα από πόσες άδειες έχει στο όνομά του .

3. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στην ενεργό ζωή της ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. Ήτοι να μετέχουν στις συζητήσεις των Γ.Σ. , να ψηφίζουν , να εκλέγονται και να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση , αναβάθμιση και πρόοδο των σκοπών της ένωσης. Οι προτάσεις γίνονται εγγράφως και απευθύνονται στα όργανα διοίκησης της ένωσης τα οποία είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν αιτιολογώντας τις αποφάσεις τους επ’ αυτών των προτάσεων.

4. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της ένωσης και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια και δραστηριότητα που αντιστρατεύεται και καταστρατηγεί τους σκοπούς της .

Επίσης έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους ή έκτακτες συνδρομές στο χρόνο που ορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. στα γραφεία της Ένωσης ή μέσω εκκαθαριστικού από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

5. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παρέχουν στα πρακτορεία τους , εκτός των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ , παντός είδους λαχεία και λαχνούς ,ιπποδρομιακό στοίχημα και κάθε σχετικό ή παρεμφερές είδος που δεν είναι ανταγωνιστικό των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, όπως επίσης και να εξοφλούν λογαριασμούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ ,ΔΕΗ ,ΔΕΦΑ ,Δήμων και Κοινοτήτων κ.λ.π), ιδιωτικών ή δημόσιων εταιριών και φορέων κ.λ.π.

6. Ο πράκτορας επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος μόνο σε μία πρωτοβάθμια ένωση πρακτόρων ΟΠΑΠ πανελλαδικά και συγκεκριμένα στο Νομό που έχει το πρακτορείο του. Σε περίπτωση που έχει πρακτορείο και σε άλλο Νομό επιλέγει μόνο μία ένωση να είναι μέλος.

7. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή εργάστηκαν για τους σκοπούς της καθώς και όσοι έπαψαν να είναι τακτικά μέλη της ένωσης επειδή συνταξιοδοτήθηκαν . Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στην ενεργό ζωή της ένωσης , στερούνται δικαιώματος ψήφου και των δικαιωμάτων να εκλέγουν και να εκλέγονται , έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να λαμβάνουν το λόγο χωρίς το δικαίωμα ψήφου.

8. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ασκούνται αποκλειστικά από τα ίδια τα μέλη και όχι δι’ αντιπροσώπευσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

9. Κάθε μέλος της ένωσης έχει καθήκον να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. , χωρίς καθυστέρηση, κάθε τυχόν αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος της ένωσης πρέπει:

α. Να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.

γ. Να μην τελεί υπό απαγόρευση , δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα σε βάρος της περιουσίας της ένωσης ή για αδικήματα που συνεπάγονται την αυτοδίκαια απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

δ. Να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές , καθώς επίσης και κάθε είδους εισφορές τακτικές ή έκτακτες , που προβλέπονται από το καταστατικό της ένωσης ή ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

ε. Να υποβάλει αίτηση περί εγγραφής του στα μητρώα των μελών της Ένωσης και αντίγραφο της αδείας του ΟΠΑΠ.

Η αίτηση περί εγγραφής μέλους απευθύνεται προς το Δ.Σ. της Ένωσης και πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο , το πατρώνυμο τον αριθμό αδείας του ΟΠΑΠ , τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και την ΔΟΥ στην οποία ανήκει , την διεύθυνση κατοικίας , την διεύθυνση του καταστήματος , τους αριθμούς τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου και δήλωσή του ότι έχει τις προϋποθέσεις που το καταστατικό ορίζει για να γίνει μέλος και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα που αναφέρονται πιο πάνω καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τις αποφάσεις της ένωσης. Στην ως άνω αίτηση υποχρεούται να συνάψει και αντίγραφα της άδειας λειτουργίας καθώς και της αστυνομικής του ταυτότητας . Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίσει επιπλέον στοιχεία και να ζητήσει την συμπλήρωση τυποποιημένης αίτησης και δήλωσης από τα υποψήφια μέλη της Ένωσης.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως να αποφασίσει, αιτιολογημένα για την αποδοχή της εγγραφής ή όχι και να γνωστοποιήσει εγγράφως την απόφαση του στον ενδιαφερόμενο.

Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα μέρες χωρίς το Δ.Σ. να αποφασίσει , ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών . Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την αίτησή του.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή από την τελεσιδικία της Δικαστικής Απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

  1. Η υποβολή της εγγράφου αίτησης, κάποιου, ως μέλους της ένωσης συνεπάγεται και την αυτοδίκαια ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Ε.Π.Π.Α.Π. και της Δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία ανήκει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την ένωση , με αίτησή του , που να ζητάει την αποχώρηση και διαγραφή του από τα μητρώα των μελών της , εφόσον τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχει προς την ένωση και μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο επέρχεται η αποχώρηση .

Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς το Δ.Σ. της ένωσης .

Από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδίκαια από όσα αξιώματα τυχόν κατείχε στα όργανα της ένωσης ή στα όργανα της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης που ανήκει η ένωση.

2. Το μέλος διαγράφεται από την ένωση με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από την Γ.Σ. των μελών της ( εκτός από όσους εμπίπτουν στα εδάφια δ ,ε ,στ, ζ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διαγράφονται μόνο με απόφαση του Δ.Σ.:

α. Αν πάψουν ως προς το πρόσωπο τινός μέλους οι προϋποθέσεις εγγραφής του στην ένωση

β. Αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της ένωσης, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και το καταστατικό.

γ. Αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν.1712/1987.

δ. Αν το μέλος καθυστερεί για δυο συνεχόμενα έτη την καταβολή της υποχρεωτικής του συνδρομής.

ε. Αν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο , τουλάχιστον, συνεχείς τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

στ. Το μέλος όταν συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί από πράκτορας ή του αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας του πρακτορείου του

3. Την αποβολή έχει δικαίωμα να τη ζητήσει εγγράφως και το ένα πέμπτο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών . Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ. , υποχρεούται στην περίπτωση αυτή, να ακούσει προηγουμένως , πριν τη λήψη της απόφασης , το μέλος του οποίου η διαγραφή ζητείται.

4. Το μέλος που αποβάλλεται ή διαγράφεται δύναται , μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης , να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΟΙΝΕΣ

Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να επιβάλει επίσης τις ποινές της έγγραφης επίπληξης , της επιβολής προστίμου μέχρι 300 ευρώ και της προσωρινής παύσης της ιδιότητας μέλους για όσο διάστημα θεωρεί απαραίτητο αλλά όχι μεγαλύτερο του ενός έτους , καθώς και της οριστικής διαγραφής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος

Η Γ.Σ. δύναται , αντί της διαγραφής του μέλους από τα μητρώα μελών , να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές , αναλόγως με την βαρύτητα κάθε πράξεως του μέλους :

α. Γραπτή επίπληξη

β. Πρόστιμο έως πεντακοσίων ευρώ.(500 ΕΥΡΩ)

γ. Πρόσκαιρη αποβολή από μέλος μέχρι ένα έτος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

1. Το μέλος που ζήτησε την διαγραφή του από την ένωση δύναται να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. Επανάκτηση των αξιωμάτων που τυχόν κατείχε αποκλείεται ρητώς .

2. Μέλη της ένωσης που διαγράφηκαν μπορούν να επανεγγραφούν , μετά από απόφαση του Δ.Σ. εφόσον αποκτήσουν εκ νέου άδεια , από τον ΟΠΑΠ , είτε μόλις εκλείψει ο λόγος της διαγραφής τους.

3. Εάν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε , με αίτηση του ενδιαφερόμενου , να ανακαλέσει με νέα αιτιολογημένη απόφασή του την παλαιότερη με την οποία επήλθε είτε η διαγραφή –αποβολή κάποιου μέλους , είτε η επιβολή ποινής.

4. Το μέλος που διαγράφηκε για οικονομικούς λόγους μπορεί καταβάλλοντας πάλι τα δικαιώματα εγγραφής , να επανεγγραφεί , αφού προηγουμένως τακτοποιήσει όλες του τις οικονομικές οφειλές προς την ένωση. Αδικαιολόγητη εκ νέου καθυστέρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του , στερεί οριστικά το μέλος αυτό από τα δικαιώματα που προβλέπονται και παρέχονται στα μέλη με το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι της ένωσης είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους είναι τριάντα (30,00) ευρώ, η ετήσια συνδρομή είναι τριάντα (30,00 ) ευρώ . Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες της ένωσης. Επίσης το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να ζητήσει από τα μέλη έκτακτη οικονομική εισφορά αν συντρέχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι.

β. Τα εισοδήματα από την περιουσία της επαγγελματικής οργάνωσης.

γ. Τα έσοδα από δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις , ως και οι προαιρετικές συνδρομές των μελών.

δ. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

3. Η διαχειριστική περίοδος είναι αντίστοιχη με το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της διοίκησης ένωσης είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

δ. Το προεδρείο (που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία).

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ένωσης διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο.

3. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν το Δ.Σ. κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει να συγκληθεί η Γ.Σ. των μελών προκειμένου να αποφασίσει για κάποιο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ένωση ή τον κλάδο ή όταν ζητήσει την σύγκληση της Γ.Σ. των μελών η Ελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό.

Μπορεί επίσης να συγκληθεί όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών Όταν τη σύγκλιση της Γ.Σ. την απαιτεί το ένα πέμπτο (1/5) των μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή , τότε υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. , στην οποία αναφέρουν τα θέματα που θα συζητήσει η Γ.Σ., διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη

Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών . Αν η αίτηση αυτή δεν εισακουστεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών , δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας , ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μπορεί, να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.

1. Τα μέλη της Γ.Σ. της ένωσης ήτοι :όλοι όσοι είναι γραμμένοι στο μητρώο μελών , έστω και αν δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς την ένωση οικονομικές τους υποχρεώσεις , ειδοποιούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάτε στα γραφεία του Σωματείου, και να δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον από τα περιοδικά έντυπα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή μήνυμα μέσω τερματικών μηχανών.

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η απόφαση για τη σύγκλιση της Γ.Σ. να γίνει γνωστή σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

Η παράλειψη των παραπάνω ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων από το Δ.Σ. αποτελεί λόγο για την ακύρωση των αποφάσεων της Γ.Σ.

2. Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον τόπο, τον χρόνο που θα συγκληθεί η Γ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν .

Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ..

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με τον ίδιο τρόπο και τα μέλη ειδοποιούνται πέντε ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του , όταν η σύγκλιση γίνεται με αίτηση της Ε.Ε. και τέλος από τα μέλη της Ένωσης τα οποία υπέγραψαν την αίτηση της σύγκλισης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Γ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτερο όργανο της ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται , σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γ.Σ.

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. ή τα μέλη αυτού , την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις , στις οποίες μετέχει η ένωση και ελέγχει την δράση τους.

β. Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων , στις οποίες εγγράφεται ως μέλος η ένωση , ή την διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια οργάνωση διαμέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στην Συνομοσπονδία , εκλέγει τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στην Γ.Σ. της κύριας δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και τους ετήσιους ισολογισμούς και τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

δ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών , κληρονομιών , και κληροδοσιών υπέρ της ένωσης.

ε. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της ένωσης και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων αυτής .

στ. Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης .

η. Αποφασίζει για τη διάλυση της ένωσης τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

θ. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα , που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού δεν προβλέπονται.

2. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τέταρτου(1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της .

Εάν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκλιση , συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός ο οποιοσδήποτε αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της.

3. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρώτο θέμα στη Γ.Σ. είναι η εκλογή του προέδρου, αντιπροέδρου , γραμματέα και ψηφολεκτών (τόσων όσες και οι κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για τις ψηφοφορίες ) , που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Δικαίωμα να εκλεγούν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης (έκτακτη ή τακτική) έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη ανεξάρτητα αν κατέχουν θέσεις στα όργανα διοίκησης ή είναι υποψήφιοι όταν πρόκειται για εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, εκτός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. , διευθύνει τις εργασίες της , τηρεί την σειρά των θεμάτων που θα συζητηθούν , δίνει τον λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και με τη σειρά εγγραφής τους και τον αφαιρεί όταν οι ομιλητές είναι εκτός θέματος ή μακρηγορούν , ανακαλεί στην τάξη τυχόν παρεκτρεπόμενους και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης. Αποβάλλει από την αίθουσα όσους συνεχίζουν να παρεκτρέπονται και γενικώς εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της Γ.Σ. .

5. Ο αντιπρόεδρος βοηθά τον πρόεδρο στα καθήκοντά του , τον αναπληρώνει πρόσκαιρα και ο γραμματέας επιμελείται για την εγγραφή και ηχογράφηση των πρακτικών της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον πρόεδρό της . Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. , ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. εκδίδουν αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών.

6. Μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς την ένωση.

7. Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. , το Δ.Σ. λογοδοτεί , δια του προέδρου του, σχετικά με όσα έπραξε κατά το προηγούμενο έτος . Διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο που έκανε στη διαχείριση των χρημάτων της ένωσης.

Έπειτα η Γ.Σ. προβαίνει στην έγκριση ή μη της γενομένης διαχείρισης . Κατά την αυτή Γ.Σ. εγκρίνεται ή μη και ο προϋπολογισμός των εσόδων-εξόδων του τρέχοντος έτους , την οποία έχει ήδη καταρτίσει το Δ.Σ. Η ανά τριετία τακτική Γ.Σ. εκλέγει επίσης και την Εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της διοίκησης , Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία

8. Οι έκτακτες Γ.Σ. συζητούν και αποφασίζουν αποκλειστικά τα θέματα τα οποία προκάλεσαν τη σύγκλισή της.

ΑΡΘΡΟ 16 ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της ένωσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία , ήτοι του πενήντα επί τοις εκατό συν ένα (50%+1) των παρόντων και είναι άκυρες αν η Γ.Σ. δεν ευρίσκεται σε απαρτία . Σε περίπτωση ισοψηφίας , η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.

2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αναφέρονται :

α. Σε εκλογές Δ.Σ. , Ελεγκτικής Επιτροπής , Εφορευτικής Επιτροπής , αντιπροσώπων της σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

β. Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στην επιλογή της κυρίας εξ αυτών ως και για κάθε μεταβολή εγγραφής και διαγραφής.

γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση

δ. Σε προσωπικά ζητήματα.

ε. Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

λαμβάνονται πάντα με μυστική ψηφοφορία, με ποινή ακυρότητας τόσο της διαδικασίας όσο και της λαμβανομένης αποφάσεως .

Στ. Στις κινητοποιήσεις και απεργίες που προτείνονται από το Δ.Σ. της Ένωσης οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αναφέρονται σε άλλα θέματα πλην των θεμάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου , λαμβάνονται με κάθε νόμιμο τρόπο . Ενδεικτικώς , είτε με ονομαστική κλήση , είτε τέλος με έγερση των μελών. Σε καμία περίπτωση όμως με βοή ή με ανύψωση του χεριού.

4. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση , από μέλος της ένωσης , τρίτου προσώπου μέλους ή μη , για τη συμμετοχή του στα όργανα της διοίκησης της Γ.Σ. ,ή στις ψηφοφορίες.

5. Κατά τις ψηφοφορίες , εκτός των μελών , των νομικών συμβούλων και των υπαλλήλων της ένωσης απαγορεύονται να παρευρίσκονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα.

6. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης , σύγκλισης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

7. Για την τροποποίηση του Καταστατικού , την εγγραφή ή διαγραφή από τη Δευτεροβάθμια οργάνωση, την μεταβολή του σκοπού , απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

8. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της Γ.Σ. που αφορά την οργάνωση ή την λειτουργία της ένωσης ασκείται από το ένα δέκατο (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήψη της απόφασης , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η δε έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ασκείται ομοίως μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της περατούσης την δίκη αποφάσεως

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση , κάθε τρίτο έτος με μυστική ψηφοφορία , σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και απαρτίζεται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη.

Υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη γραμματεία της Ένωσης πέντε ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με έγγραφη δήλωσή τους.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δικαιούνται αποζημίωση ημεραργίας και οδοιπορικά που καθορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο όργανο

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η ανακήρυξη των υποψηφίων , το εκλογικό σήμα και η επωνυμία των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων αναγγέλλονται με πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής που τοιχοκολλούνται στα γραφεία της ένωσης και στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια τα εκδίδει η Εφορευτική Επιτροπή με δαπάνη της ένωσης. Αυτά έχουν χρώμα λευκό , ίδιο σχήμα και ίσο μέγεθος.

2. Οι εκλογές γίνονται με έλεγχο και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής

Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από δικαστή (ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ο οποίος ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3,4,5, και 6 του άρθρου 11 του Νόμου 1264/1987 (ΦΕΚ 79).

3. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας γίνεται έλεγχος από την εφορευτική επιτροπή για την γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου , βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το Δ.Σ.

4. Η ψηφοφορία γίνεται πάντα με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας , ή του δελτίου ταυτότητας πράκτορα του ΟΠΑΠ , ή άλλου δημοσίου εγγράφου , από το οποίο να προκύπτει η ακριβής ταυτότητα του μέλους .(Το κάθε μέλος που ψηφίζει υπογράφει στην κατάσταση ψηφισάντων )

5. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων , τα οποία και υπογράφονται απ’ ‘όλα τα μέλη της . Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των εκλογών φυλάσσονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αντίγραφά της στα αρχεία της ένωσης.

6. Τα μέλη της δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε όργανο.

7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας , η Εφορευτική Επιτροπή , αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος , προχωρά στο άνοιγμα της κάλπης και ακολούθως αρχίζει τη διαλογή των ψηφοδελτίων , τηρώντας ανάλογο πίνακα διαλογής συνδυασμών , των υποψηφίων τους και των μεμονωμένων , των οποίων ο αριθμός πρέπει να ισούται με τον αριθμό των ψηφισάντων . Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρούνται τυχαία τόσοι φάκελοι ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του αριθμού των ψηφισάντων και των ευρισκομένων στην κάλπη φακέλων . Με το πέρας της διαλογής και καταμέτρησης , ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

8. Αντίγραφα των πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής χορηγούνται υποχρεωτικά , από τη Διοίκηση της ένωσης , σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της και σε προθεσμία οχτώ (8) ημερών από την υποβολή της έγγραφης αίτησής του, με δαπάνη του αιτούντος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Το Δ.Σ. , η Ελεγκτική Επιτροπή και οι Αντιπρόσωποι της Ένωσης για την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., της οποίας η θητεία συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. , εκλέγονται ανά τριετία από τη Γ.Σ. των μελών , που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό κάθε τρία (3) χρόνια κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία για την εκλογή των παραπάνω οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ψηφοφορία διεξάγεται τον επόμενο Ιανουάριο, την ημερομηνία που ορίζει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. πανελλαδικές εκλογές των Ενώσεων και θεωρείται συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. αμελήσει να ορίσει ημερομηνία , οι αρχαιρεσίες της Ένωσης διεξάγονται κανονικά τον Ιανουάριο σε ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ της Ε.Π.Π.Α.Π. με απόφασή του. Η κοινοποίηση στα μέλη για την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών γίνεται, τουλάχιστον , είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και για την σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα διοίκησης έχουν τα μέλη που έχουν δηλώσει ως κύρια οργάνωση την Ε.Π.Π.Α.Π. και είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. που συγκαλείται κάθε τρία χρόνια για το σκοπό αυτό.

3. Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες , καταρτίζουν τους συνδυασμούς της προτίμησής τους .(Υποψήφιοι στον κάθε συνδυασμό επιτρέπεται μέχρι το διπλάσιο των εδρών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκτός των αντιπροσώπων που είναι απεριόριστος ο αριθμός υποψηφίων)

Επιτρέπονται και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες.

4. Ο συνδυασμός δηλώνεται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή , το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και υπογράφεται απαραίτητα από τον εκπρόσωπο του ψηφοδελτίου του συνδυασμού και συνοδεύεται με ατομική ενυπόγραφη δήλωση του κάθε υποψηφίου, με επισυναπτόμενη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας από τις δύο όψεις, περί της επιθυμίας συμμετοχής του στις αρχαιρεσίες και το συγκεκριμένο συνδυασμό. Την ίδια δήλωση κάνει και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ως το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. της Ένωσης.

Μετά την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας καμία αίτηση συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου, δεν γίνεται δεκτή.

5. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ορίζει έναν αντιπρόσωπο , ο οποίος και θα έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο χώρο διεξαγωγής , καθώς και κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων.

6. Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων τηρείται η διαδικασία που ορίζει ο Νόμος , το Καταστατικό της Ομοσπονδίας ως επίσης επικουρικά και αναλογικά όσα ορίζει το παρόν Καταστατικό για την ανάδειξη των οργάνων της ένωσης.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του αντιπροσώπου κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένοι υποψήφιοι για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά στο ίδιο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού με τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

7. Ο εκλογέας ψηφίζει έγκυρα βάζοντας σταυρό δίπλα στα πρόσωπα της προτίμησής του, στην στήλη των υποψηφίων για το Δ.Σ. μέχρι εννέα (9) σταυρούς , για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3) σταυρούς και για τους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία απεριόριστα.

8. Οι έδρες του Δ.Σ. , της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων , κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

9. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων , διαιρείται δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. αυξημένο κατά μία μονάδα, για την εκλογή των αντιπροσώπων διαιρείται ο αριθμός των ψηφισάντων δια είκοσι(20).

10. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης , παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος , αποτελεί το εκλογικό μέτρο . Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

11. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο , καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

12. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του ανήκουν από την καταμέτρηση , καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

13. Οι έδρες για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε. , που μένουν αδιάθετες , ως και οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται , σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων , κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων και μόνο σε συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα από την πρώτη κατανομή στο όργανο που διεκδικούν εκλογή Δ.Σ.- Ε.Ε.- Αντιπροσώπους κατά περίπτωση . Το αυτό ισχύει και για τους μεμονωμένους υποψηφίους . Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου , κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών , που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά τη σειρά της επιτυχίας. Σε περίπτωση δε ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

14. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ο κάθε συνδυασμός εκλέγει και ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν

15. Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς , ανεξάρτητα από το μέγεθος των λοιπών συνδυασμών.

16. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου , ως συνδυασμοί θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή των θέσεων των αντιπροσώπων , κατά περίπτωση.

17. Οι αντιπρόσωποι της ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι μέλος η ένωση , εκλέγονται από την Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Η θητεία τους είναι τριετής αρχομένης από την ημέρα εκλογής των. Η θητεία όλων των οργάνων συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.

18. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να εκλέγονται απεριόριστα , στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχει η ένωση

19. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις , στις οποίες μετέχει , ορίζεται σύμφωνα με τα Καταστατικά αυτών και το Ν.1712/1987 όπως ισχύει.

Αν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί ο αριθμός των αντιπροσώπων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο από το οποίο προέρχονται δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς ή αυτοί παραιτηθούν ή αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα οι θέσεις χηρεύουν και μένουν κενές και δεν επηρεάζονται τα καθήκοντα των αντιπροσώπων

20 . Λόγω των πολλών μελών της Ένωσης η ψηφοφορία δύναται να διαρκεί δύο ημέρες ή περισσότερες με απόφαση του Δ.Σ και αναφέρεται στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η θητεία του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων είναι τριετής

1. Η ένωση διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο και αποτελείται από εννέα (9)τακτικά και εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτόν το λόγο κάθε τρία (3) χρόνια . Το Δ.Σ., η Ελεγκτική Επιτροπή και οι Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία , με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Μετά την εκλογή των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία οχτώ (8) ημερών, το αργότερο, από την εκλογή, με φροντίδα του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος ψηφοδελτίου και αν αυτός αμελεί , με φροντίδα οιουδήποτε μέλους , προτιμώμενου του πρεσβυτέρου εξ αυτών, κατά ηλικία, οι εκλεγμένοι σύμβουλοι συνέρχονται στα γραφεία της ένωσης και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και τον ταμία . ( Εάν δεν γίνει συγκρότηση σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση με φροντίδα του πλειοψηφούντος συμβούλου μπορεί να ορίσει νέα ημερομηνία δεύτερη και τρίτη φορά μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών. Μετά τις τρεις συνεδριάσεις σε σύνολο 18 ημερών αν το Δ.Σ. δεν συγκροτηθεί σε σώμα ορίζεται από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο του πλειοψηφούντος ψηφοδελτίου Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών για εκλογή νέου Δ.Σ. ή προσφυγή στο Πρωτοδικείο ορισμού Διοικούσας Επιτροπής )και εφόσον συγκατατίθενται τουλάχιστον άλλα τρία μέλη του Δ.Σ Αφού συγκροτηθεί σε σώμα στη συνέχεια γίνεται η παράδοση εντός τριών ημερών, το αργότερο ,από το απερχόμενο Δ.Σ.και η παραλαβή της διοίκησης από το νεοεκλεγμένο Δ.Σ.

Το Προεδρείο της ένωσης δύναται να ορίζει υπεύθυνο γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων της ένωσης , αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ως και εκπροσώπους σε Επιτροπές της ΟΠΑΠ Α.Ε.

3. Η τριετής θητεία του Δ.Σ. καλύπτει το χρονικό διάστημα από της εκλογής της νέας διοίκησης μέχρι της μετά τριετίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης , της εκλογής νέου Δ.Σ. και της παράδοσης σ’ αυτό της διοίκησης.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο , ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο αυτό δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς ή αυτοί παραιτηθούν ή αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα οι θέσεις στο Δ.Σ. χηρεύουν και μένουν κενές και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του Δ.Σ. εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν μειώνεται σε λιγότερο από πέντε τακτικούς .

Στο Δ.Σ. απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του να είναι τακτικά εκλεγμένα μέλη οι πέντε από τους εννέα.

Εάν τα αναπληρωματικά μέλη είναι περισσότερα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τότε συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ. και εντός μηνός επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες για το όργανο αυτό , για το υπόλοιπο της θητείας.

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε μια τακτική συνεδρίαση κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη , ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του . Ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητήσουν στο Δ.Σ.

6. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα πέντε(5) μέλη του. Οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία , πενήντα συν ένα επί τοις εκατό (51%) , των παρόντων μελών και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του.

7. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την ένωση με βάση τους νόμους , το παρόν καταστατικό , το καταστατικό της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία ανήκει η ένωση και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία της ένωσης , καθορίζει τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής των μελών ως και την υποχρεωτική συνδρομή τους , λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων που αφορούν την ένωση , διορίζει και απολύει το τυχόν αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό , καθορίζει τις αμοιβές του προσωπικού , εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. , εφαρμόζει το καταστατικό , συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν , υποβάλει τα κατά νόμο στοιχεία στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες , τηρεί τα κατά νόμο βιβλία της ένωσης συντάσσει κατά έτος τον απολογισμό –ισολογισμό παρελθούσης χρήσης , ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες των λογαριασμών και από ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης , καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και εισάγει τούτους , μαζί με την έκθεση των πεπραγμένων , στη Γ.Σ. της ένωσης, η οποία συνέρχεται κάθε χρόνο προς έγκριση αυτών.

8. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάσει με απόφασή του , που είναι ελεύθερα ανακλητή, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του , οι οποίες προκαθορίζονται , σε επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία (προεδρείο).

9. Οι ιδιότητες του προέδρου , του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα και του ταμία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

10. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. ως και του προέδρου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως , παραστάσεως , οδοιπορικά και ημεραργίες , που αποφασίζονται από το Δ.Σ. και αναγράφονται στον απολογισμό του έτους πραγματοποίησής τους.

11. Αν το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα , υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γ.Σ. εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων οργάνων και να αναφέρει σε αυτή το λόγο της παραίτησής του.

Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει την ως άνω διαδικασία έχει βαριά ευθύνη. Σε αυτή την περίπτωση η έκτακτη Γ.Σ. εκλογής νέων οργάνων συγκαλείται με τον τρόπο που αναφέρει το καταστατικό αυτό ή από Προσωρινή Διοίκηση που θα διορίσει το αρμόδιο δικαστήριο και μετά από αίτηση οιουδήποτε μέλους της ένωσης.

12. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία

13. Το Δ.Σ. υποχρεούται κάθε χρόνο ένα μήνα πριν τη Γ.Σ. σε εκκαθάριση μητρώου μελών.

14. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για όλες τις πράξεις και ενέργειες του Δ.Σ. εκτός αν στη λήψη της σχετικής απόφασης απουσίαζαν ή διαφώνησαν και αυτό βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

15. Για τις υπηρεσίες κάθε μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ή άλλων αντιπροσώπων αλλά και των Ειδικών και Νομικών συμβούλων η αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (οδοιπορικά –έξοδα παραστάσεως).

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του , αντιπροσωπεύει την ένωση σε όλες τις σχέσεις της , ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής , του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δ.Σ. , συγκαλεί , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του Δ.Σ. , προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών της ένωσης , φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ. , εκθέτει την κατάσταση της ένωσης και τη δράση του Δ.Σ. στις τακτικές Γ.Σ. , δίνει προς την εποπτεύουσα αρχή και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από αυτούς.

Δίδει τον λόγο σε αυτούς που τον ζητούν κατά τη σειρά εγγραφής και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται και αποβάλλει από την συνεδρίαση όποιον συνεχίζει να παρεκτρέπεται. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά ενεργεί κάθε τι που αφορά την κανονική διεξαγωγή των εργασιών και την εύρυθμη λειτουργία της ένωσης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με τον Γεν. Γραμματέα υπογράφουν τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , όλα τα εξερχόμενα έγγραφα καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος βοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων που του αναθέτει ο Πρόεδρος . Αναπληρεί τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει. Ασκεί την γενική εποπτεία επί των οικονομικών της ένωσης και εισηγείται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αύξηση των πόρων της.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός γραμματέας τηρεί το αρχείο και τη σφραγίδα της ένωσης , διεξάγει την αλληλογραφία , συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα , τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων , συντάσσει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια αυτών , επιμελείται την προσυπογραφή των πρακτικών από τα παρόντα μέλη , συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις συμβάσεις της ένωσης μετά τρίτων , τα γραμμάτια εισπράξεως , τα εντάλματα πληρωμών , συντάσσει την έκθεση λογοδοσίας του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. και τηρεί το μητρώο μελών της ένωσης.

2. Τον Γεν. Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος του , αντικαθιστά προσωρινά όποιο μέλος ορίσει ο ίδιος.

3. Εποπτεύει το υπαλληλικό προσωπικό και δίνει σχετικές εντολές διεκπεραίωσης των εργασιών

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας τηρεί τα κατά νόμο λογιστικά βιβλία , ήτοι το βιβλίο εσόδων –εξόδων , στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές που η ένωση κάνει και το βιβλίο περιουσίας , στο οποίο καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλη η περιουσία της ένωσης.

Τα παραπάνω βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν από κάθε χρήση, από τον Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου , από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , τον Γραμματέα καθώς και από την εποπτεύουσα αρχή, αν αυτό απαιτείται.

Ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων (δικαιώματα εγγραφής , συνδρομές μελών κ.λ.π.) της ένωσης με αριθμημένες διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της ένωσης και την υπογραφή του. Όταν οι εισπράξεις ετήσιας συνδρομής κ.λ.π. γίνονται μέσω εκκαθαριστικού από την ΟΠΑΠ Α.Ε. εκδίδεται συγκεντρωτική απόδειξη και επισυνάπτεται η συγκεντρωτική κατάσταση που αναφέρει τα μέλη που κατέβαλλαν τη συνδρομή τους. Η συγκεντρωτική κατάσταση υπογράφεται από τον ταμία τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Ένωσης.

Ενεργεί κάθε πληρωμή με απόδειξη της Ένωσης που φέρουν την υπογραφή του ιδίου, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου.

Σε κάθε απόδειξη πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που περιέχεται η έγκριση του Δ.Σ. (πλην των προμηθειών αναλωσίμων προϊόντων ή έκτακτων αναγκών ) εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο του δικαιούχου.

Ο Ταμίας ως διαχειριστής των χρημάτων της ένωσης , φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών της και των άλλων πόρων αυτής , ευθύνεται δε για την έγκαιρη είσπραξη κάθε άλλης οφειλής προς την ένωση και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της .

2. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή τυχόν πληρωμή χωρίς την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου . Καταθέτει στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η Ε.Π.Π.Α.Π. όλες τις εισπράξεις της ένωσης εκτός από 1.000 ΕΥΡΩ που μπορεί να τις κρατάει στα χέρια του για την πληρωμή επειγουσών δαπανών. Οι αναλήψεις χρημάτων από την τράπεζα ενεργούνται από τον Ταμία μετά από ειδική εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα της ένωσης. Κάθε μήνα υποχρεούται να υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό της διαχείρισης του ταμείου της ένωσης βάσει των οποίων το Δ.Σ. συντάσσει τον ισολογισμό. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το Καταστατικό και δεν εκτελεί όσα ορίζονται σε αυτό , τότε το Δ.Σ. με απόφασή του , τον κηρύσσει έκπτωτο του αξιώματός του και τον αντικαθιστά με άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ή από πέντε μη συνεχείς , κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματός του με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση λαμβάνεται αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως και του δοθεί προθεσμία δέκα ημερών να εκθέσει εγγράφως τους λόγους της απουσίας του.

Το θέμα συζητείται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και λαμβάνεται απόφαση κατά πλειοψηφία με ονομαστική ψηφοφορία. Το μέλος που κηρύσσεται έκπτωτο δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. που εξέπεσε του αξιώματός του ,για τους παραπάνω λόγους , γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού και κατά την σειρά επιτυχίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού ,μαζί με το Δ.Σ.

2. Η θητεία του συμπίπτει μ’ αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.

3. Μόλις αυτή εκλεγεί , συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της , ο οποίος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

4. Έργο της είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος καθώς και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της ενώσεως.

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία ελέγχου και έρευνας. Ο Ταμίας, ο Γ. Γραμματέας , ο Αντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος θέτουν στη διάθεσή της όλα τα διοικητικά , λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται , σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό ως και κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο , που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει πρόσφορο για την άσκηση του ελέγχου της.

6. Προ της συνόδου της τακτικής Γ.Σ. , επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε, και ακολούθως συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες προ της Συνελεύσεως.

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό , που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεσή της , η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και σαφής με παρατηρήσεις, πορίσματα , συμπεράσματα και προτάσεις σε σχέση πάντα με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση αυτή την υποβάλει στη Γ.Σ.

8. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται εντός των γραφείων της ένωσης και απαγορεύεται η εξαγωγή ή απομάκρυνση αυτών , εκτός των γραφείων της ένωσης.

9. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κριθεί , αναγκαίο είτε από τον πρόεδρό της , είτε από δυο μέλη της είτε τέλος από το Δ.Σ. η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα.

Ο Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής , την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης , με θέματα συζήτησης αυτά τα οποία αναφέρονται στην αίτηση. Αν αυτός δεν προβεί στη σύγκλισή της μέσα στην ταχθείσα προθεσμία , τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση . Σε κάθε έκτακτη σύγκλιση της ελεγκτικής επιτροπής , το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί , όπως και κατά την τακτική σύγκλιση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

10. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία μόνο αν είναι παρόντα τα δυο (2) τουλάχιστον μέλη της . Οι δε αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

11. Μέλος της ελεγκτικής επιτροπής , το οποίο απουσιάζει από δυο (2) συνεχείς ή τρείς (3) διαδοχικές συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός από το ψηφοδέλτιο το οποίο προέρχεται , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο από το οποίο προέρχεται δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς ή αυτοί αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα η θέση χηρεύει και μένει κενή και δεν επηρεάζονται τα καθήκοντα της Ε.Ε.

12. Σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει σοβαρές ταμειακές ανωμαλίες ή οικονομικές ατασθαλίες , ζητεί εγγράφως από το Δ.Σ την σύγκλιση της Γ.Σ. , την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως.

Αν το Δ.Σ. αμελεί για την σύγκλιση , τότε η ελεγκτική επιτροπή δικαιούται να συγκαλέσει μόνη της τη Γ.Σ. , τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού , με μόνα θέματα ημερήσιας διάταξης τις διαπιστωθείσες ταμειακές ανωμαλίες και οικονομικές ατασθαλίες.

13. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δικαιούνται αποζημίωση ημεραργίας και οδοιπορικά που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΒΙΒΛΙΑ Ή ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης , τηρούνται τα παρακάτω βιβλία , τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται πριν τη χρήση τους, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου.

α. Μηχανογραφημένο μητρώο μελών , στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά , το ονομ/μο του κάθε μέλους , ο αριθμός δελτίου ταυτότητας , οι χρονολογίες εγγραφής, ο αριθμός μητρώου μελών , και η ταμειακή του κατάσταση

β. Μηχανογραφημένα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γ.Σ.

γ. Μηχανογραφημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Βιβλίο ταμείων , εσόδων –εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Εκτός του βιβλίου τηρείται και ηλεκτρονικό βιβλίο ταμείου.

στ. Βιβλίο περιουσίας , στο οποίο καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης , κινητά και ακίνητα.

2.Πέρα από τα παραπάνω βιβλία , τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία ή παραστατικά στοιχεία , τα οποία επιβάλλονται είτε από το Νόμο είτε από την οικονομική κατάσταση της ένωσης , για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητάς της. Επίσης αποδείξεις εισπράξεως και αποδείξεις πληρωμής , αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών.

3.Τα ενεργά μέλη της ένωσης έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των ανωτέρων βιβλίων και στοιχείων .

4. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατόν να τηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΙΔΡΥΤΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Αυτοί που υπέγραψαν το Καταστατικό αυτό , θα ονομάζονται ιδρυτές. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τους χορηγήσει ιδιαίτερα αναμνηστικά διπλώματα και σε όσους εξ’ αυτών πρόσφεραν ιδιαίτερα σπουδαίες υπηρεσίες , κατά την ίδρυση ή κατά τη λειτουργία της ένωσης, να αναρτήσει την φωτογραφία τους στα γραφεία της.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. , πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση και ανάλογο με το εξαίρετο αυτών των υπηρεσιών , μπορούν να ονομασθούν σε επίτιμα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. δύναται να χορηγεί στους παραπάνω τιμητικά διπλώματα ή αριστεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η ένωση διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος , όπως θα ισχύει στο μέλλον ως και με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της.

Για να διαλυθεί η ένωση με απόφαση της Γ.Σ. , θα πρέπει να παρίστανται στη συνέλευση τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη , τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει. Η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών.

2. Όταν επέλθει η διάλυση της ένωσης , γίνεται εκκαθάριση της περιουσίας της , σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων , και αυτή περιέχεται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των πρακτόρων ΟΠΑΠ και αν δεν υπάρχει ανάλογο ταμείο , στην Ομοσπονδία που συμμετέχει η Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η ένωση έχει σφραγίδα κυκλική , η οποία στην περιφέρεια της και κυκλικά αναγράφει την επωνυμία , ήτοι (ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) καθώς και το διακριτικό τίτλο: Ε.Π.Π.Α.Π.. Και στο κέντρο αναγράφεται η έδρα της και ο αριθμός της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1. Η ένωση είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζει το καταστατικό της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους. Τα μέλη της ένωσης είναι υποχρεωμένα να σέβονται και να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού της δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

Η ένωση έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στη διοίκηση της Ομοσπονδίας κάθε μεταβολή της διοίκησης των αντιπροσώπων και των ενεργών μελών της. Παράλληλα είναι υποχρεωμένη να απευθύνεται στην Ομοσπονδία γραπτά για τα κλαδικά θέματα που την απασχολούν ενώ οφείλει να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί και να προσαρμόζεται άμεσα και απόλυτα στις αποφάσεις , στις οδηγίες και εντολές της Ομοσπονδίας σχετικά με τον τρόπο ενεργειών της και να εκτελεί αυτές εφόσον δεν βλάπτονται τα συμφέροντα των μελών της ένωσης.

Οφείλει επίσης να συμμετάσχει με τους αντιπροσώπους της στις Γεν. Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας να γνωστοποιεί κάθε αλλαγή της έδρας της και να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή της όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ή σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου .

Έχει δικαίωμα να ζητά την συμπαράσταση και ενίσχυση της Ομοσπονδίας να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση της Ομοσπονδίας και οι αντιπρόσωποί τους να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση της Ομοσπονδίας . Επίσης τα μέλη της ένωσης έχουν δικαίωμα να καρπώνονται και να απολαμβάνουν τις κλαδικές- επαγγελματικές επιτεύξεις της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό , ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ.,με βάση τους νόμους του κράτους και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα επαγγελματικά σωματεία και το Καταστατικό της Δευτεροβάθμιας οργάνωσης της οποίας είναι μέλος , όπως ισχύουν εκάστοτε .

ΑΡΘΡΟ 33

Το Καταστατικό αυτό , που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα , συντάχθηκε και εγκρίθηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολό του και από την Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη στο ξενοδοχείο

«CLASSICAL ATHENS IMPERIAL» στην οδό Αχιλλέως και Μεγ. Αλεξάνδρου , Πλατεία Καραϊσκάκη.

Αθήνα 28/5/2009

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                        Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Βυθούλκα Αθηνά                                                                Βαφειάδης Νικόλαος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Π.Α.Π.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close