Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ κ. ΓΚΟΥΜΑ Ι. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΠΑΠ

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ.,Μετά από ερωτήματα που μας τέθηκαν, σχετικά με την υποχρέωση ή όχι των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ να έχουν επαγγελματικό λογαριασμό όψεως η απάντησή μας είναι η παρακάτω:Υποχρέωση επαγγελματικού λογαριασμού όψεως από το Νόμο έχουν όσοι επαγγελματίες-επιτηδευματίες – νομικές οντότητες εισπράττουν χρήματα για τον εαυτό τους.

Στην περίπτωση των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ , με τις υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν η είσπραξη χρημάτων γίνεται για λογαριασμό τρίτων (ΟΠΑΠ, TORA).

Συγκεκριμένα για τα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ που παρέχουν υπηρεσίες αναψυκτηρίου και εισπράττουν τα χρήματα οι ίδιοι, είναι υποχρεωμένα να έχουν επαγγελματικό λογαριασμό.

Συνεπώς όσοι δεν βρίσκονται στην κατηγορία που παρέχουν υπηρεσίες αναψυκτηρίου, ΔΕΝ υπάρχει υποχρέωση να έχουν επαγγελματικό λογαριασμό όψεως.

Τέλος να επισημάνουμε ότι όσα πρακτορεία έχουν επαγγελματικό λογαριασμό ανεξάρτητα με το αν έχουν υποχρέωση ή όχι, θα πρέπει να δηλωθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός στην εφορία.

Με εκτίμηση,
Για την CompuTax Α.Ε.

Ιάκωβος Γκούμας
Φοροτεχνικός Σύμβουλος