Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκύκλιος για τα Μέτρα Ενίσχυσης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ., Βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων και των ΠΝΠ που έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες ημέρες η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αυτών, χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Α) Επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή. Β) Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 με πτώση τζίρου. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις περιγράφονται με συγκεκριμένα ΚΑΔ τα οποία σας παραθέτουμε σε λίστες. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Για παράδειγμα στην περίπτωση του 4ψήφιου ΚΑΔ 6910 που αφορά στις Νομικές Δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και ο 69101600 που αφορά Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες. ΚΑΔ Επιχειρήσεων για τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή – Επισυνάπτεται η Λίστα Α. ΚΑΔ Επιχειρήσεων που θεωρούνται πληττόμενες λόγω πτώσης τζίρου – Επισυνάπτεται η Λίστα Β. Οι παραπάνω λίστες ΚΑΔ είναι δυναμικές και πιθανότατα θα αλλάζουν μέρα με τη μέρα με νέες αποφάσεις. Μέτρα Στήριξης Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε 6% για είδη ατομικής υγιεινής έως και 31/12/2020.
Τα είδη αυτά αφορούν μάσκες και γάντια προστασίας, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια, αιθυλική αλκοόλη, καθαρή αιθυλική αλκοόλη. Μειωμένη Καταβολή Μισθώματος για Επιχειρήσεις κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Το μέτρο αυτό ισχύει για τις μισθώσεις επαγγελματικών χώρων των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κλειστών επιχειρήσεων (Λίστα Α).

Παράδειγμα: Αν το μισθωτήριο του επαγγελματικού χώρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ο επιχειρηματίας θα καταβάλει τα 600 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Αν κάποιος έχει ήδη καταβάλλει το 100% του μισθώματος του Μαρτίου, το αντίστοιχο ποσό του 40%  θα το αφαιρέσει και αυτό από την καταβολή του Απριλίου.

Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις (Λίστα Β) δεν προβλέπεται το παραπάνω μέτρο στήριξης. Μειωμένη Καταβολή Μισθώματος Πρώτης Κατοικίας για τους εργαζομένους, κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τους εργαζόμενους που συνδέονται σε σχέση εργασίας με τις ανωτέρω επιχειρήσεις , όσον αφορά στην καταβολή αστικού μισθώματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται και για αυτούς μείωση 40% του μισθώματος της δηλωμένης ως πρώτης κατοικίας (αυτής που εμφανίζεται ως πρώτη κατοικία στο έντυπο Ε1 της φορολογικής μας δήλωσης). Παράταση  πληρωμών Βεβαιωμένων Οφειλών και ΦΠΑ στις Δ.Ο.Υ
Συγκεκριμένα για τις κλειστές με κυβερνητική εντολή (Λίστα Α) και τις πληττόμενες (Λίστα Β) επιχειρήσεις προβλέπεται αναστολή πληρωμών, για οφειλές στην Εφορία που λήγουν ή έληξαν από 11/3 μέχρι και 30/4. Η παράταση των συγκεκριμένων οφειλών ισχύει μέχρι και 31/08/2020 χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

Ως οφειλές στην εφορία εννοούνται το ΦΠΑ, ΦΜΥ, δόσεις ρυθμίσεων κτλ.

Αντίστοιχα με κοινή υπουργική απόφαση στην οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες, δύναται να παραταθεί και η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφής φόρου Εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης Αξίας.
Σε εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος ή/και ΦΠΑ έως και το ποσό των 30.000 ευρώ, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα εφόσον βέβαια προηγηθεί ο έλεγχος.Οικονομική Ενίσχυση Εργαζομένων και Εργοδοτών Οικονομική Ενίσχυση εργαζομένων
1α Οικονομική Ενίσχυση Εργαζομένων σε Κλειστές Επιχειρήσεις με κυβερνητική εντολή (Λίστα Α)
Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Το Κράτος θα καλύψει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού.

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

1β Οικονομική Ενίσχυση Εργαζομένων σε Πληττόμενες Επιχειρήσεις με πτώση τζίρου (Λίστα Β)

Ότι ισχύει και στο 1α. Οικονομική Ενίσχυση Εργοδοτών
2α Οικονομική Ενίσχυση Εργοδοτών Κλειστών Επιχειρήσεων με κυβερνητική εντολή (Λίστα Α)

Ότι ισχύει και για τους εργαζόμενους.

2β Οικονομική Ενίσχυση Εργοδοτών Πληττόμενων Επιχειρήσεων με πτώση τζίρου (Λίστα Β)

Ότι ισχύει και για τους εργαζόμενους.Επειδή παραμένει το ερώτημα εάν επιδοτούνται όπως οι ατομικές επιχειρήσεις τα μέλη της ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ κτλ. έως σήμερα σε καμία ΠΝΠ, Υπουργική Απόφαση, Δελτίο Τύπου ή ανακοίνωση δεν έχει ακουστεί ή γραφτεί η έννοια του Νομικού Προσώπου. Επομένως το τοπίο παραμένει ομιχλώδες και άγνωστο. Μέτρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Τα μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει μία επιχείρηση της οποίας ο ΚΑΔ ανήκει στις πληττόμενες (Λίστα Β) είναι τα παρακάτω: Α) Η επιχείρηση μπορεί να επιβάλλει αναστολή σύμβασης των εργαζομένων μέρους του προσωπικού ή στο σύνολό τους, η οποία θα ισχύει για ένα μήνα. Στο χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να δοθεί παράταση. Αναστολή Σύμβασης εργαζομένου σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται, δεν εργάζεται και φυσικά μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, επανέρχεται στην εργασία του κανονικά. Άρα στην περίπτωση της αναστολής σύμβασης εργαζομένων απαγορεύονται οι απολύσεις. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όπως αναφέραμε παραπάνω. Β) Ο εργοδότης μπορεί με απόφαση του να ορίζει προσωπικό ασφαλείας στην επιχείρηση του για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. Στην περίπτωση που το εφαρμόσει θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής και φυσικά στο τέλος κάθε μήνα να το δηλώσει με ειδικό έντυπο στο ”ΕΡΓΑΝΗ”. Η επεξεργασία των Προεδρικών Διαταγμάτων μαζί με τις Υπουργικές Αποφάσεις συνεχίζεται και θα  επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση. Με Εκτίμηση
Για την CompuTax AE Ιάκωβος Γκούμας
Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο eppap.gr. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close