Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Υπερνομαρχία Αττικής

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ ,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5/1/2021
δημοσιεύθηκε η απόφαση για την
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΉΨΗ
ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΈΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ
NO5.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να
υποβάλουν όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που
απασχολούν προσωπικό από 0 έως και 1000
εργαζόμενους.

ΕΞΑΊΡΕΣΗ  ΩΣΤΌΣΟ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ, οι
επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από
01/07/2019 και μετά.

Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι οι
προϋποθέσεις για την λήψη της
ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια θα οριστούν με απόφαση
μετά τις υποβολές των αιτημάτων.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
ΕΊΝΑΙ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 15/1/2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Η ΑΊΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΤΟΥ
MYBUSINESSSUPORT ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ .

Για την CompuTax Α.Ε. ,

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι.